Regulamin korzystania ze strony internetowej hgp.pzhgp.pl

I. Definicje

 • 1. „Hodowca” – miesięcznik „Hodowca Gołębi Pocztowych” wydawana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowcach.
 • 2. Konto Użytkownika – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.
 • 3. Okres Prenumeraty – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej.
 • 4. Prenumerata Cyfrowa –płatna usługa świadczona przez PZHGP drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) polegająca na udostępnianiu treści Czasopisma „Hodowca Gołębi Pocztowych”.
 • 7. PZHGP – Stowarzyszenie Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  z siedzibą w Orzeszu, ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087738, NIP: 6271695402, REGON: 000807961
 • 8. ZG PZHGP – Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowcach
 • 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • 9. Strona – strona internetowa wraz z podstronami w domenie pzhgp.pl
 • 10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

II. Postanowienia wstępne

 • 1. Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Korzystanie z dostępu do części płatnych może wymagać rejestracji użytkownika.
 • 2. Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez PZHGP na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a PZHGP oraz na podstawie Regulaminu.
 • 3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone na Stronie, z wyłączeniem usług regulowanych przez odrębne regulaminy. Przekrój określa na Stronie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 • 4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 • 5. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

III. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 • 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);
  b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;
  c) włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;
  d) korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.
 • 2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.
 • 3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.
 • 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

IV. Strona (zawartość)

 • 1. Celem Strony jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Czasopiśmie „Hodowca Gołębi Pocztowych”  ukazujących się w wydaniach drukowanych Czasopisma „Hodowca Gołębi Pocztowych (PL ISSN 0239-9709) oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności cyfrowe wydanie Czasopisma „Hodowca Gołębi Pocztowych” oraz archiwum.
 • 2. Wszelkie prawa do Strony należą do PZHGP, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do PZHGP lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez PZHGP na Stronie.
 • 3. Strona w całości jak i poszczególne elementy jej zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 • 4. Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 • 5. Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jej zawartości bez pisemnej zgody PZHGP lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jej zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 • 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych, zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: hgp@pzhgp.pl.

V. Prenumerata Cyfrowa – postanowienia wstępne

 • 1. Prenumerata to usługa polegająca na udostepnieniu treści Czasopisma „Hodowca Gołębi Pocztowych” oraz treści Strony w Okresie Prenumeraty.
 • 2. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej nie jest ograniczone terytorialnie.
 • 3. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  a) posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone po podaniu adresu
  e- mail: w procesie zakupu Prenumeraty Cyfrowej za pośrednictwem Strony);
  b) zaakceptują Regulamin;
  c) zakupią Prenumeratę Cyfrową lub otrzymają do niej dostęp na innych zasadach przewidzianych przez PZHGP;
  d) spełniają wymaganie techniczne określone w punkcie II.6 Regulaminu.
 • 4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez  PZHGP.
  Dane kontaktowe:
  Adres: ZG PZHGP, ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze;
  Telefon: (+48) 32 723 12 90
  Adres e-mail: hgp@pzhgp.pl
  VIII. Zasady zakupu Prenumeraty Cyfrowej / Subskrybcji Cyfrowej
 • 1. Aby zakupić Prenumeratę Cyfrową / Subskrypcję Cyfrową za pośrednictwem Strony należy założyć konto i zalogować się. Następnie dokonać opłaty, wchodząc do zakładki „Prenumerata”, albo w okno blokady pod artykułem i postępować zgodnie z instrukcjami ukazującymi się w trakcie operacji. 
 • 2. Opłaty za prenumeratę obsługiwane są za pośrednictwem systemu Przelewy24,zgodnie
  z „Regulaminem dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24” zamieszczonym na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 • 3. Po dokonaniu opłaty Użytkownik otrzymuje dostęp natychmiastowy do pełnej treści Strony na czas objęty Okresem Prenumeraty. 

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 • 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
 • 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia wykupienia prenumeraty)
  na Prenumeratę Cyfrową Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować ZG PZHGP o swojej decyzji
  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: hgp@pzhgp.pl lub na adres pocztowy: ZG PZHGP,
  ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze.
 • 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 • 5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 • 6. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której ZG PZHGP został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

X. Postanowienia końcowe

 • 1. PZHGP dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony i poszczególnych usług dostępnych na Stronie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw
  w funkcjonowaniu Strony lub dostępnych w niej usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Przekroju.
 • 2. PZHGP zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony.
 • 3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, w tym związane z korzystaniem
  z Prenumeraty Cyfrowej, zakupem, dokonaniem płatności itp. winny być zgłaszane na adres e-mail: hgp@pzhgp.pl lub na adres pocztowy ZG PZHGP, ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez ZG PZHGP w ciągu 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 • 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 5. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
  b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 • 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: hgp@pzhgp.pl.
 • 8. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 3.02.2021 roku.
 • 9. ZG PZHGP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

Załącznik nr 1 –Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Adresat: ZG PZHGP, ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze.
Telefon: (+48) 32 723 12 90
Adres e-mail: hgp@pzhgp.pl 
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej
Data zamówienia ……………..
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………..
Adres konsumenta(-ów) ……………..
e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa ……………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………..
Data ……………..