Hodowca Gołębi Pocztowych” jest czasopismem fachowym Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Czasopismo jest dostępne w prenumeracie rocznej w formie tradycyjnej i elektronicznej.
Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów.

Redakcja i skład:

Anna Witalis–Zdrzenicka
anna.witalis@gmail.com, tel. 514 879 610.

Adres Redakcji i Zarządu Głównego PZHGP:

43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5,
tel. 32/ 723-12-90.
Strona internetowa:

https://pzhgp.pl,
https://hgp.pzhgp.pl,
e-mail: hgp@pzhgp.pl